Tagastamine

Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

E-poe tellimusi on võimalik tagastada Haabersti Bosse kauplusesse. Kohapeal võimalik ka tooteid ümber vahetada. Tagastusankeet leitav lehe lõpust!

  • Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (välja arvatud eritellimus st spetsiaalselt kliendi jaoks tootjalt tellitud toode, mis ei esine Bosse e-poe tavavalikus).
  • Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks peab klient tootepakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Tootega tutvumiseks võib seda kasutada viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peab tarbija käsitlema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt teha seda poes.
  • Tagastusavaldus peab olema Bossele saadetud tagastusvormi kaudu (so 14 päeva) jooksul. Avaldusse tuleb märkida tellimuse number.
  • Ettemaks tühistatud tellimuse (va transpordikulu) eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 päeva jooksul (tavapäraselt teeme seda 3 tööpäeva jooksul) peale avalduse esitamist alloleva vormi kaudu eeldusel, et kaup tagastatakse selle aja raames Bossele. Enne tagastuse kohale jõudmist kliendile raha ei tagastata.
  • Kauba tagastamise kulu kannab täies ulatuses Klient. Bosse kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud Kliendi poolt pakendi hoolimatul avamisel või kui kaup ei vasta Kliendi tellimuses olevale tootele (st ekslikult saadeti vale toode).
  • Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase/hoolimatu kasutamise, ümberehitamise või ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena või Kliendi süü või hoolimatuse tõttu või vale hoiustamise tõttu tekkinud asjaoludest, jätab bosse.ee endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine kliendi poolt kauba eest tasutud ning tagastamisele kuuluva summaga ning mitte tasuma kauba tagastamisega seotud transpordikulu. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
  • Juhul kui Klient kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Kliendil õigus oma tellimus tühistada edastades aadressile bosse@bramham.ee vastavasisulise avalduse. Kliendi poolt tasutud ettemaks tagastatakse 14. päeva jooksul peale Kliendi poolt vastava avalduse esitamist.
  • Bosse jätab endale õiguse mitte tühistada Kliendi tellimust ning mitte vastu võtta tagastatud kaupa juhul, kui ostetud tooted olid tellitud lähtuvalt kliendi erisoovist st.tootjalt spetsiaalselt kliendi jaoks tellitud tooteid, mida ei esine bosse.ee internetipoe standardvalikus.
  • Bosse jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui tellitud kaup on bosse.ee laos otsas ning Klient ei ole nõus Bosse poolt pakutava asendustootega või pikenenud tarneajaga.

Pretensiooni esitamise aeg ja kord

  • Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  • Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Bosset probleemist e-posti aadressil bosse@bramham.ee ning esitama järgmise informatsiooni:
   – nimi ja kontaktandmed;
   – toote puudus (defekti kirjeldus ja fotod);
   – tellimuse nr.
  • Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda bosse.ee-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.
  • Peale pretensiooni esitamist kohtustub bosse.ee Kliendi kaebusele kirjaliku vastuse andma 15 päeva jooksul.
  • Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote/detaili parandamist või asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjustata bosse.ee-le võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning Kliendi võimalust saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt.
  • Puudusega toote/detaili asendamise korral on bosse.ee-l õigus nõuda Kliendilt puudusega toote/detaili tagastamist. Bosse.ee kannab toote/detaili parandamise või asendamise kulud. Kui Klient nõuab õigustatult asja parandamist ja bosse.ee ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Klient asja ise parandada või lasta seda teha ning nõuda bosse.ee-lt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.
  • Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui toote/detaili parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või kui bosse.ee keeldub õigustamatult toote/detaili parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast kaebuse esitamist või kui toote/detaili parandamise või asendamisega tekitatakse Kliendile põhjendamatuid ebamugavusi.
  • Kui tarbija ei ole nõus kaupleja poolt pakutud lahendusega, võib ta esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Rahukohtu tn 2 Tallinn 10130, telefon 6201707, www.tarbijakaitseamet.ee , info@tarbijakaitseamet.ee ). Samal veebilehel on leitavad ka üksuse menetlusreeglid.
  • Bosse.ee ei vastuta:
   – Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustumise eest;
   – defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
   – toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  Raha tagasiVahetada kaup