Müügitingimused

Hinnad Bosse.ee internetipoes

 • Bosse.ee e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
 • Bosse.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

Vastutus ja vääramatu jõud

 • Bosse.ee vastutab Kliendi ees bosse.ee poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Klient vastutab bosse.ee ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 • Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 • Bosse.ee ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
 • Bosse.ee ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (bosse.ee mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
 • Bosse.ee ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

Muud tingimused

 • Bosse.ee kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Bosse.ee ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
 • Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja bosse.ee Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka bosse.ee-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

Tingimuste kehtivus

 • Tingimused kehtivad www.bosse.ee e-poe klientide (edaspidi Klient) ja www.bosse.ee haldaja Bramham Trade OÜ (edaspidi bosse.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 • Tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
 • Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja bosse.ee vahelisi suhteid bosse.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
 • Bosse.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.bosse.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
 • Kodulehel võib esineda illustratiivse tähendusega tootepilte, nendel juhtudel on hetkel saadaolevad värv/materjal ja täiendav informatsioon esitatud tootevaates ning lisainformatsiooni all. Bosse.ee ja Klient soovivad kaubelda bosse.ee veebilehekülje www.bosse.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Bosse.ee internetipoes tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.